Medic Beauty: cosmetische kliniek voor Botox, Fillers en meer
- Medic Beauty -

Algemene voorwaarden

DEEL 1. ALGEMEEN 

Artikel 1 – Toepasselijkheid 

In deze Algemene Voorwaarden, hierna toe noemen Voorwaarden, worden de hierna genoemde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
Afwijkingen van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2 – Behandelingsovereenkomst 

Een behandeling wordt uitgevoerd nadat een behandelingsovereenkomst en of een consent formulier door Patiënt is getekend. 
Vόόr het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de patiënt door Medic beauty center geïnformeerd over: 
a) de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling; 
b) alternatieven voor de behandeling; 
c) de prijs van de behandeling; 
d) de informatie/instructies voor de patiёnt, te volgen voorafgaand aan de behandeling; 
e) de instructies voor de patiёnt voor na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij de patiёnt contact moet opnemen en gegevens over degene met wie de patiёnt contact moet opnemen; 
f) consent formulier voor cosmetische laser behandelingen 
g) deze Algemene Voorwaarden

Artikel 3- Opzegging van de behandelingsovereenkomst 

Patiënt kan de behandelingsovereenkomst te allen tijde opzeggen. Als patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt moet hij aan alleen de kosten vergoeden die deze tot aan de opzegging aantoonbaar heeft gemaakt. 
Medic beauty center zal zich in geval van opzegging naar redelijkheid inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken. 

DEEL 2. VERPLICHTINGEN VAN Medic beauty center                                 

Artikel 4 – Informatie                               

1. De hulpverlener licht de patiënt op duidelijke wijze in over mogelijkheden en onmogelijkheden en de voorgestelde behandeling.                                           
2. De voordelen, nadelen en alternatieven van de voorgestelde behandeling.
3. Behandelingsprocedure en de nazorg.
4. De te verwachten gevolgen, risico’s, complicaties en de resultaten van de behandeling. 

Artikel 5 – Zorg 

De Medic beauty center neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor Medic beauty center geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep. 

Artikel 6 – Dossier 

Medic beauty center richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. 

Artikel 7 – Geheimhouding 

Medic beauty center verstrekt zonder de instemming van de patiënt geen gegevens aan derden. 

DEEL 3. VERPLICHTINGEN VAN DE PATIЁNT 

Artikel 8 – Informatie- en medewerking plicht 

De patiënt geeft Medic beauty center mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. 

Artikel 9 – Betaling 

De patiënt is Medic beauty center de overeengekomen prijs verschuldigd en dient a contant te geschieden, tenzij anders wordt overeengekomen. 
Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is patiënt in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. 
Medic beauty center mag van de patiënt vooraf een redelijke aanbetaling vragen. 
Volledige prijs is niet eerder opeisbaar dan op de dag van de behandeling en levering 

DEEL 4. AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 10 – Medic beauty center

De vergoeding door Medic beauty center van de eventueel door de patiënt geleden schade, zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van de behandeling waarop de klacht betrekking heeft, tenzij de patiënt bewijst dat de schade veroorzaakt is door opzet op grove schuld van de zijde van Medic beauty center zelf, dan wel leidinggevende functionarissen waar deze voor verantwoordelijk is. 
ledere verder gaande aansprakelijkheid waaronder mede begrepen aansprakelijkheid voor indirect of gevolgschade, is uitgesloten. 
Medic beauty center stelt zich niet aansprakelijk voor geleverde producten. Aansprakelijkheid voor deze producten berust uitsluitend bij de desbetreffende producent.  Aansprakelijkheid terzake bedrijfsschade/bedrijfsstagnatie wordt nadrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 11 – Patiënt   

1. De patiënt is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de Medic beauty center lijdt als gevolg van een tekortkoming van de patiënt of van de in de nakoming van hun verplichtingen uit deze behandelingsovereenkomst. 

DEEL 5. GESCHILLENBESLECHTING 

Artikel 12 – Klachtenregeling 

Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Medic beauty center nadat de patiënt de gebreken heeft geconstateerd. 
Bij de Medic beauty center ingediende klachten worden binnen 15 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Medic beauty center per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
AIs de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillenregeling 

Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing. 
Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen en een in het buitenland gevestigde patiënt gesloten overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse rechter, die bevoegd is in het gebied waar de Medic beauty center is gevestigd. 

Artikel 14 – Slotbepaling 

In die gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing. 
Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

Medic Beauty is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70510180 en is gevestigd aan de Huissensestraat 59, 6833HM te Arnhem.

Artikel 1 – Begrippen
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Medic Beauty is de eenmanszaak van J. Hashemi Onder Medic Beauty wordt tevens verstaan de daarin werkzame gecertificeerde medici door Medic Beauty ingehuurde derden.

 • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep bedrijf.
 • Cliënt: de Opdrachtgever die een behandelingsovereenkomst aangaat met Dienstverlener.
 • Dienstverlener: de rechtspersoon die diensten aan Cliënt aanbiedt, hierna: Medic Beauty.
 • Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Cliënt tot het verrichten van Behandelingen door Medic Beauty.
 • Behandelingen: de behandelingen die Medic Beauty aanbiedt zijn filler- en botox, laser en schoonheid specialistische behandelingen.
 • Opdracht: de uitvoering van de behandelovereenkomst door Medic Beauty terzake van de door de klant aangevraagde behandeling(en).
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot behandeling waartoe Cliënt opdracht heeft gegeven aan Medic Beauty.
 • Website: de website, die Medic Beauty gebruikt is www.medicbeauty.nl


Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Medic Beauty, elke overeenkomst tussen Medic Beauty en Cliënt en op elke dienst en/of product dat door Medic Beauty wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Medic Beauty, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Medic Beauty aan Cliënt aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de Instagram van Medic Beauty is gepubliceerd zodat Cliënt deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Medic Beauty is overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met cliënt.

Indien een meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk geheel nietig zijn worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod
Alle door Medic Beauty gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

De door Medic Beauty gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Medic Beauty is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Medic Beauty het recht een overeenkomst met een potentiële koper om een voor Medic Beauty gegronde reden te weigeren

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Medic Beauty niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand).

Levertijden in offertes van Medic Beauty zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Medic Beauty niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Medic Beauty heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een overeenkomst weigeren. Een dergelijke weigering geeft Koper geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de opdracht.

Indien meerdere opdrachtgevers en/ cliënten samen een opdracht plaatsen waardoor een overeenkomst tot stand komt dan wel meerdere opdrachten worden samengevoegd waardoor een overeenkomst tot stand komt, dan is iedereen van de afzonderlijke Cliënten aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat cliënt een opdracht aan Medic Beauty geeft voor het uitvoeren van een of meerdere behandelingen tot het verrichten van cosmetische handelingen.

Cliënt kan slechts een behandelovereenkomst aangaan indien vastgesteld is dat cliënt:

 • De leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft overlegd;
 • Voorafgaand aan de behandelovereenkomst duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de behandeling, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de behandeling, kosten van de behandeling en wijze van betaling en de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen, tijdstip van behandeling;
 • Ingeval van begeleiding, opvang en/ bereikbaarheid, Cliënt de instructies opvolgt;
 • Op de hoogte is van de contactpersoon bij Medic Beauty ingeval van complicaties, en direct contact opneemt zoals besproken tijdens de instructies;
 • Het behandelingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
 • Alle vragen over de behandeling gesteld en beantwoord zijn.

Medic Beauty is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.

 • Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Medic Beauty aan Cliënt.
 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf geleverd worden.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor de uit de behandelingsovereenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
 • Tijdens de intake is Opdrachtgever verplicht om de gegevens van de contactpersoon op te geven alsmede diens bereikbaarheid.


Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
Medic Beauty zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

Bij de uitvoering van de diensten is Medic Beauty niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Medic Beauty, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- bijkomende kosten te vergoeden.

Medic Beauty is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

Artikel 6 – Wijzigen van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/ aangevuld dient te worden is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Medic Beauty is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.

Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Medic Beauty Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden.

Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Medic Beauty de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Medic Beauty gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 7 – Nakoming van de overeenkomst
Medic Beauty kan de overeenkomst schorsen indien Opdrachtgever en/ Cliënt het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan, niet meewerkt of onvoldoende informatie heeft verstrekt waardoor Medic Beauty geen aanvang kan maken met de uitvoering van de behandelingen.

Indien de aanvang, voortgang of uitvoering van de behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld sprake is van een doordat Opdrachtgever niet niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Medic Beauty er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Medic Beauty recht op een redelijke verlenging van de behandeling op te starten, uit te voeren afronden. Medic Beauty is nimmer gehouden tot het voldoen van enige schadevergoeding aan opdrachtgever en/ cliënt tengevolge van de vertraging.

Zowel Opdrachtgever als Medic Beauty kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk of schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd de betreffende onderneming eindigt door liquidatie anders dan het samenvoegen reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Medic Beauty nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/ schadevergoeding. Medic Beauty is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever.

Artikel 8 – Annulering afspraak
Reeds gemaakte afspraken die vanaf 48 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, waarbij Cliënt niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, word 30% van de geboekte behandeling bij cliënt in rekening gebracht.

Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Medic Beauty als leidend.

Medic Beauty zal ingeval van opzegging van de afspraak door Cliënt, zich naar redelijkheid inspannen om de koste van opzegging zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 9 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
Medic Beauty gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Medic Beauty de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@medicbeauty.nl.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Medic Beauty verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Medic Beauty tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens de uitvoering van de overeenkomst.

Indien Medic Beauty op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 10 – Opschorting
Medic Beauty heeft het recht om de ontvangen door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

Medic Beauty is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Medic Beauty is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 11 – Overmacht
Medic Beauty is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

Onder overmacht aan de zijde van Medic Beauty wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Medic Beauty, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Medic Beauty buiten haar invloedssfeer vallen (voorzien en onvoorzien) die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk blijvend verhinderen.

Indien een overmachtssituatie langer duurt dan één maand, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 12 – Beperking van aansprakelijkheid
Indien het verrichten van diensten en/ uitvoeren van behandelingen door Medic Beauty leidt tot aansprakelijkheid van Medic Beauty, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten.

Medic Beauty is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/ geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Medic Beauty geleverde diensten.

De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Medic Beauty per gebeurtenis per jaar uitkeert.

Medic Beauty is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is kan zijn van enig handelen nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/ onjuiste) informatie op de website die van gelinkte websites.

Medic Beauty is niet verantwoordelijk voor fouten en/ onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

Medic Beauty staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Medic Beauty verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Medic Beauty sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.

Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Medic Beauty vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Medic Beauty binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 13 – Geheimhouding
Medic Beauty en Opdrachtgever/Cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cliënt worden er geen gegevens van Cliënt aan Opdrachtgever verstrekt.

Indien Medic Beauty Opdrachtgever en/ Cliënt op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet bevoegde rechter aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Medic Beauty zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Medic Beauty niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

De geheimhoudingsverplichting leggen Medic Beauty en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 14 – Intellectuele Eigendomsrechten
Alle IE-rechten en auteursrechten van Medic Beauty berusten uitsluitend bij Medic Beauty en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.

Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Medic Beauty rusten te openbaren en/ te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Medic Beauty. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Medic Beauty opgeleverde zaken, dient Medic Beauty expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Medic Beauty rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

Medic Beauty is gerechtigd om de beelden die zij gemaakt heeft van Cliënten, welke een behandeling hebben ondergaan, op haar website en/ social media kanalen plaatsen ten behoeve van eigen promotie en/ publiciteit met (voorafgaande) expliciete toestemming van de Cliënt.

Artikel 15 – Vrijwaring en juistheid van informatie
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/ bescheiden die hij aan Medic Beauty verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

Opdrachtgever vrijwaart Medic Beauty van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

Opdrachtgever vrijwaart Medic Beauty voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.

Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Medic Beauty verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 – Klachten
Indien Opdrachtgever en/ Cliënt niet tevreden is over de dienstverlening, de totstandkoming en/ uitvoering van de behandelingsovereenkomst van Medic Beauty is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@medicbeauty.nl met als onderwerp “klacht”.

De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/ toegelicht zijn, wil Medic Beauty de klacht in behandeling kunnen nemen.

Medic Beauty zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien dat niet lukt, kan Opdrachtgever en/ Cliënt een klacht indienen bij het klachtenportaal Zorg. Dat kan via info@klachtenportaalzorg.nl via het digitale klachtenformulier op klachtenportaalzorg.nl.

In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg en het geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ staan de voorwaarden en regels voor klachtenbehandeling en geschiloplossing.

Artikel 17 – Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen Medic Beauty en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Medic Beauty kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.